در حال دیدن:زندگی

زندگی
0 داستان کاهش وزن

« صدویک راه برای کاهش اضافه وزن های زمستونی»، تیتری که در مطبوعات خود نمایی میکند. اضافه وزن ماه های…

حرکت
0 کالری چیست؟

اساس هر رژیم کاهش وزن بر کم کردن مقدار کالری مصرفی است.ولی معنی این کلمه چیست؟ واحدی برای محاسبه ارزش  انرژی غذا…