در حال دیدن:کالری

حرکت
0 کالری چیست؟

اساس هر رژیم کاهش وزن بر کم کردن مقدار کالری مصرفی است.ولی معنی این کلمه چیست؟ واحدی برای محاسبه ارزش  انرژی غذا…